Időkép Általános Szerződési Feltételek

IDŐKÉP.HU

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1.       A felek meghatározása

1.1.  Szolgáltató:

Név: Időkép Üzleti Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 1224 Budapest, Bartók Béla út 65/B

E-mail cím: [email protected]

Cégjegyzékszám: 01-09-927002

Nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14940961-2-43

1.2.  Felhasználó:

Az a természetes személy aki – akár saját nevében, akár más jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet nevében –, a honlap tartalmát (regisztrációval vagy anélkül) használja, és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadja. Kiskorú Felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselője felel.

 

2.       A dokumentum célja

A jelen felhasználási feltételek (Szerződés, vagy Általános Szerződési Feltétel, vagy ÁSZF) az Időkép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Időkép) által üzemeltetett idokep.hu weboldal, annak aloldalain, nemzetközi domaineken nyilvántartott társoldalain, valamint az Időkép elnevezésű Android, iOS és Windows Phone alapú mobil eszközökön elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásai igénybevételének feltételeit tartalmazza.

 

3.       Alapvető feltételek

Jelen dokumentum (ÁSZF), illetve annak elfogadása jogviszonyt teremt a szolgáltató média-megjelenései, online és mobil felületeken megjelenő tartalmai, termékei-, szolgáltatásai, valamint a mindezeket igénybe vevő Felhasználó között.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Az Időkép weboldalainak, al- és társoldalainak, médiatermékeinek, interaktivitást lehetővé tévő szolgáltatások, valamint mobiltelefonos applikációjának használata csak abban az esetben engedélyezett, ha a Felhasználó az ÁSZF-et elfogadta.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Bármely, az idokep.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), Időképhez kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldalon közzétett szabályzatok, tájékoztatók és feltételek (is) vonatkoznak. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés nyelve magyar.

 

4.       A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

Az Időkép működésének alapvető célja és lényege a pillanatnyi és a várható időjárás, meteorológiai események, adatok és képek, videók (vizuális tartalmak) formájában történő gyűjtése, ebből előrejelzések és egyéb időjárási produktumok előállítása és továbbítása (geolokációs, illetve egyéb régió iránti érdeklődés szerinti alapon történő újraelosztása). Mind a meteorológiai adat- illetve képi jellegű információk begyűjtése, mind pedig az előállított tartalmak fogyasztása során olyan interakcióba kerül a felhasználókkal, amely során az Időkép adatokat vesz át és tárol a felhasználóktól, annak érdekében, hogy a saját régiójukban, haladásuk útvonalán, vagy az általuk kívánt régióban leginkább releváns adatokat, előrejelzéseket adja át számukra.

 

5.       Látogatói célú használat

Az Időkép látogatói célú használatához nem szükséges regisztráció sem a weboldalon, sem a mobil applikációs felületen.

 

6.       Regisztráció

Amennyiben a Felhasználó egyedi azonosítóval szeretne megjelenni az Időkép interaktív szolgáltatásainak rendszerében, regisztrálni kell a weboldalon.

6.1.   A regisztráció menete

A regisztráció a regisztrációs ív adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát ismeri, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található linkre való kattintásával jön létre.

6.2.   A regisztrációs megállapodás tárgya

A regisztrációs feltételek az ÁSZF részét képezik azon felhasználók esetében, akik időjárási adat- és/vagy képbeküldési, automata üzemeltetési, vagy más célból egyedi azonosítóval szeretnének megjelenni az Időkép interaktív szolgáltatásainak rendszerében. A felhasználó a Szolgáltató rendszerébe történő regisztráláskor az alábbi szabályokat elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek tekinti.

Felhasználó és Szolgáltató együttműködése során felhasználó meteorológiai adatokat állít elő, és közvetít az Időkép rendszerébe.

Az Időkép rendszere ezeket összegzi, szűri, tárolja és feldolgozza, majd azokból térképeket, archívumokat, kimutatásokat, elemzéseket készít, majd ezeket 24 órára visszamenően nyilvánossá teszi valamennyi látogató számára.

A Felhasználó engedélyezi az Időképnek, hogy az általa előállított, hozzá eljuttatott adatokat tetszőlegesen, korlátozás nélkül felhasználja előrejelzések, archívumok és egyéb (valós idejű) statisztikai adatbázisok/szolgáltatások nyújtása céljából a többi Felhasználó kiszolgálása, az Időkép.hu és társoldalainak vizualizációja, applikációjának működése, és/vagy tetszőleges harmadik félnek nyújtott ingyenes vagy kommerciális szolgáltatások során egyaránt. A Felhasználó elfogadja, hogy mindezekkel kapcsolatban nem támaszthat anyagi vagy egyéb jellegű igényt az Időképpel szemben a jelen pontban meghatározott felhasználási módokkal kapcsolatban.

A felhasználó elfogadja, hogy saját maga az Időképpel kötött külön, írásos szerződés nélkül semmilyen módon nem értékesítheti más Felhasználók adatait, (kivéve természetesen azokat amiket saját maga állít elő illetve továbbít az Időkép rendszerébe), és nem is tüntetheti fel harmadik fél irányába semmilyen módon saját jogtulajdonként.

A felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A felhasználó köteles a személy adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Szolgálató részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges.

A Felhasználónak bármikor lehetősége van az esetlegesen tévesen megadott adatait javítani, vagy egyébként megváltoztatni. Ezt belépést követően a profiljának szerkesztésével tudja megtenni.

6.3.   Kizárások és mentesülések a regisztrációs folyamat során

Az Időkép minden tőle telhetőt elkövet, hogy az Időkép vizualizációs rendszer, illetve annak archiváló, adatmentő funkciói, szűrői, szolgáltatásai megfelelően működjenek, hiteles adatokat tároljanak, és azokból ennek megfelelő pontosságú térképek, összegzések és archívumok, célirányos kimutatások illetve agrometeorológiai, energetikai, általános és célspecifikus időjárási helyzetképek készülhessenek. Nem vállal viszont jogi értelemben vett felelősséget az Időkép sem az adatok hitelességére, sem az azokból elkészülő vizualizációk, térképek, archívumok, vagy egyéb kimutatások hitelességére, elérhetőségére vagy megbízhatóságára nézve a következő esetekben:

§  A Felhasználó által üzemeltetett mérőeszközök nem megfelelő telepítésből eredő pontatlanságok;

§  Rosszul megadott földrajzi koordináták miatti összkép-pontatlanságok;

§  Szélsőséges szerver-túlterhelés, vagy más, előre nem tervezhető szerver oldali szoftver- vagy hardverhiba;

§  Az időjárás-állomások és a fogadó szerverek közötti (nem a Időkép kezelésében lévő) Internetes és intranetes hálózatok kieséséből eredő hibák vagy adatvesztés;

§  Az időjárási adatokat feldolgozó szerverek közötti (nem a Időkép kezelésében lévő) Internetes és intranetes hálózatok kieséséből eredő hibák vagy adatvesztés;

§  Felhasználó által üzemeltetett időjárási automata, és/vagy az IP-illesztő modul (vagy számítógép) esetleges meghibásodása, külső hacker támadás, illetéktelen belépés, firmware változtatás, vírusok, előre nem látható műszaki hiba, vagy ezek tetszőleges kombinációja;

§  Az Időkép szervereit ért külső hacker támadás, előre nem látható többszörös hardver hiba, vagy egyéb szélsőséges Vis Major esemény (pl. a szerverek fizikai megsemmisülése) esetén;

Az Időkép nem vállal kártérítési felelősséget a fentiek bármelyike (vagy a fenti lehetőségek, események tetszőleges kombinációban történő) bekövetkezése esetén sem az adatokra, sem a kimutatásokra nézve, illetve az azok alapján esetlegesen hozott téves döntésekből eredő, vagy bármilyen más módon keletkezett közvetlen vagy közvetett károk esetére nézve sem.

6.4.   Regisztráció törlése és megszűnése

A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti az ügyfélszolgálat 1. pontban található elérhetőségére küldött e-mail üzenettel. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Szolgáltató általi törlésével és a Szolgáltatás megszűnésével. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A regisztráció törlésével a regisztrált felhasználói fiók és annak adatai törlődnek, azonban azok a tartalmak, melyeket a Felhasználó korábban feltöltött és közzétett az Időkép rendszerein, nem törlődnek. További információkat ezzel kapcsolatban a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmaz.

Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

7.       Kép- és video feltöltésre vonatkozó rendelkezések

Az Időkép rendszerébe – annak céljából és jellegéből kifolyóan – kizárólag olyan képi ábrázolás (fotó, képsorozat, videorészlet, infografika stb.) tölthető fel, amely az időjárással, meteorológiai eseményekkel, meteorológiai események előjeleivel, utóhatásaival, klimatológiával, klimatikus hatásokkal, időjárási helyzetek és klimatikus hatások társadalmi-gazdasági, emberekre gyakorolt hatásaival, tágabb értelemben vett természetes és mesterséges környezetünkkel, természettudományos elméletekkel és kísérletekkel, földi, vízi, légtérben és világűrben történő közlekedéssel, valamint ezek meteorológiához, időjáráshoz is kapcsolható kutatásaival és fejlesztéseivel, élőlények és az időjárás kapcsolatával, valamint különleges, máshová be nem sorolható természetes vagy mesterséges, de a természetes környezetre hatással lévő fizikai-, kémiai, biológiai jelenségekkel és behatásokkal foglalkozik. A képek lehetnek (jellemzően) táj- és égképek, víz alatti felvételek, felhőképek, csillagászati- és asztrofotók, természetes és mesterséges infrastruktúrákat, jelenségeket bemutató felvételek, makrofotók, infografikák, flórát és faunát ábrázoló illetve élőlényekről készült felvételek (embereket csak bizonyos feltételek telesülése esetén szabad ábrázolni – lásd később.) Egyéb, a fenti körökbe nem, vagy nem egyértelműen beletartozó fotó csak az Időkép szerkesztőségével történő előzetes egyeztetés után tölthető fel képtárunkba.

Kizárólag saját tulajdonú (saját készítésű) képanyag tölthető fel, vagy olyan fotó, amelynek készítője (jogtulajdonosa) felhatalmazta a feltöltőt, hogy az érintett anyagot az Időkép rendszerébe, valamint a feltöltés jogkövetkezményeit saját maga is ismerve és elfogadva – feltöltse.

Felhasználói Tartalmak esetében a Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az elküldött Felhasználói Tartalomban szereplő személyes adatok, képmás érintettjeinek, valamint a szerzői műnek minősülő tartalmak esetében azok szerzőinek hozzájáruló nyilatkozatával bizonyítható formában rendelkezik, és kérés esetén azokat köteles a Szolgáltatónak bemutatni/átadni.

A kép feltöltője a feltöltéssel teljes körű és visszavonhatatlan, nem-exkluzív felhasználási jogot ad az Időképnek a feltöltött felvétel vonatkozásában. A kép feltöltője tudomásul veszi, hogy a felvételeket az Időkép érdekkörében működtetett egyéb felületeken, platformokon is nyilvánosságra hozhatja; valamint azt is, hogy a kép nyilvánosságra kerülésének rá nézve esetleg negatív következményeiért, abból származó vélt vagy valós károkért az Időkép semmilyen módon és mértékig nem felelős. A kép feltöltője kijelenti, hogy semmilyen, ezzel összefüggő helyzetben nem indít sem jogi, sem anyagi kártérítési eljárást sem az Időkép, sem az Időkép érdekkörében működtetett egyéb platformok szolgáltatóival szemben, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja az Időképet.

Tilos feltölteni olyan képeket és tartalmat, amely bizonyos emberekre, embercsoportokra nézve esetlegesen sértő, visszataszító, félelmet vagy undort keltő, megalázó, uszító jellegű vagy gyűlöletkeltésre alkalmas lenne. Tilos feltölteni nyílt vagy burkolt szexuális utalásokat tartalmazó, politikai, vallási propagandát megjelenítő, valamint direkt reklám célú felvételeket. Tilos feltölteni olyan képeket, tartalmat vagy infografikákat, amelyek sértik a magántitokhoz, a személyes képmáshoz, valamint személyes adatokhoz kapcsolódó jogokat. Ilyen cselekmények esetén az Időkép fenntartja a jogot, hogy a felvételt azonnali hatállyal és minden értesítés nélkül törölje a nyilvános Képtárból, az esetleges jogkövetkezményeket – a jog által biztosított lehetséges mértékig - pedig a kép feltöltőjére hárítja.

Embert felismerhetően ábrázoló fotókat csak akkor szabad feltölteni, ha az illető hozzájárulását adta ehhez, vagy ha felvétel nyilvános eseményen készült, illetve olyan tömegfelvétel, amelyen a kamera nem fókuszál kiemelten egyes emberekre vagy azok csoportjaira, csupán távolból, a környezet részeként jelenik meg,

Magántulajdonú gépjárműveket csak úgy szabad a képen szerepeltetni, ha azok rendszáma eleve felismerhetetlen, vagy valamilyen utómunkálattal felismerhetetlenné teszik azt. Ez alól kivételt képeznek azon közüzemű járművek, amelyek tipikusan meteorológiai eseményhez vagy annak utóhatásaihoz köthetően jelennek meg (pl. hókotrók, tűzoltóautók, stb).

A képet-, videót feltöltő felhasználó kijelenti, hogy elfogadja jelen pont rendelkezésit és ennek figyelembevételével, felelősségének teljes tudatában végzi a feltöltést.

7.1.         Webkamera üzemeltetése

Időjárási célú webkamerát csak olyan módon és irányba nézve szabad üzemeltetni, illetve annak a képét az Időkép rendszerébe feltölteni, hogy az ne sértse más természetes személyek jogait, így különösen a személyes képmáshoz való jogát. Ez alól csak az jelenthet kivételt, ha valamennyi érintett magánszemély – aki a kamera látóterébe felismerhető távolságban megjelenik, vagy belép – megfelelő hozzájárulását adja ehhez.

Ebből következik, hogy magánterületet részben vagy egészében érintő webkamera csak akkor üzemeltethető, ha

§  A magánterület olyan messze van a kamerától, hogy annak optikai felbontása nem teszi lehetővé személyek vagy gépjárművek felismerését, beazonosítását, vagy

§  Az érintett magánterület tulajdonosa utólag bizonyítható módon, igazoltan hozzájárult ehhez.

A webkamerát üzemeltető felhasználó kijelenti, hogy elfogadja jelen pont rendelkezéseit és ennek figyelembevételével, felelősségének teljes tudatában végzi a feltöltést.

7.2.         Jogsértő tartalom eltávolítása (Notice and takedown eljárás)

Az Időkép tiszteletben tartja a szellemi tulajdonok tulajdonosainak jogait. Ha Ön úgy véli, hogy bármely Tartalom megsérti az Ön szellemi tulajdonjogait vagy egyéb jogait, tegyen bejelentést az Időkép szerzői jogsértésekkel kapcsolatos email címén ([email protected]). Ha a Szolgáltatót arról értesíti egy szerzői jog tulajdonosa a, hogy bármely tartalom sérti a szerzői jogot, az Időkép a saját döntése alapján eltávolíthatja az adott Tartalmat a weboldalról vagy egyéb olyan lépéseket tehet, amelyeket az Időkép megfelelőnek ítél meg, a felhasználó vagy más, a tartalmat közzétevő felek előzetes értesítése nélkül. Ha az adott felhasználó vagy egyéb fél úgy véli, hogy a tartalom nem jogsértő, akkor bizonyos körülmények fennállása esetén ellenkező értelmű értesítést küldhet az Időkép számára, egy arra vonatkozó kéréssel, hogy állítsák vissza az eltávolított tartalmat, amelynek az Időkép a saját döntése alapján vagy eleget tesz, vagy nem.

Az emailben minél több információt adjon meg, hogy azonosíthassuk a tényeket vagy körülményeket például a következőket:

a)     A jogtulajdonos (vagy a jogtulajdonos nevében jogszerűen eljáró személy) fizikai vagy elektronikus aláírása azon tartalomhoz mellékelve, amelynek szerzői jogait vélelmezhetően megsértették;

b)     A szerzőijog-sértést szenvedett, szerzői jogvédelem alatt álló művek leírása;

c)     A vélhetőleg jogsértést okozó tartalmak helyének megadása az Időkép szolgáltatásában vagy webhelyein (legyen a lehető legpontosabb, és adja meg az URL-címet, hogy megtaláljuk a bejelentett tartalmat);

d)     A panasztévő elérhetősége, azaz teljes neve, valamint címe, telefonszáma és e-mail címe;

e)     Nyilatkozat a panasztévő részéről, miszerint jó indokkal feltételezi, hogy a panaszban szereplő mű(vek) felhasználása nem a jogtulajdonos vagy annak képviselője beleegyezésével, illetve a jogszabályoknak megfelelően történt; továbbá

f)      Nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő adatok pontosak, és hogy a panasztévő a vélelmezetten megsértett szerzői jogok birtokosa, illetve annak képviselője.

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy az Időkép megszüntetheti az ismételt jogsértést elkövető felhasználók fiókjait.

 

8.       Panaszkezelés

A Weboldal használatával kapcsolatos panaszt a Szolgáltató 1. pontban megadott címére lehet eljuttatni. A Szolgáltató a hozzá eljuttatott panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a panaszosnak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, de legkésőbb 30 napon belül megküldi.

A panaszról felvett jegyzőkönyv a következőket tartalmazza:

a)     a panaszos neve, lakcíme,

b)     a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c)     a panasz részletes leírása,

d)     a Szolgáltató nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e)     a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,

f)      a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

A panaszt a Szolgáltató elektronikus eszközön rögzíti és a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, valamint intézkedik annak közlése iránt.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg, és azt az ellenőrző hatóságnak kérésre bemutatja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban ad tájékoztatást arról, hogy a Felhasználó esetlegesen mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

8.1.      Vitarendezés

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy lakóhelye vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A járási hivatalok elérhetőségeit itt találja.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

E-mail cím: [email protected]

Telefonszám: 06-1-488-2131

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt találja.

8.2.      Online vitarendezés

Az online megrendelt szolgáltatással kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.

 

9.       A szerződés léte, megszűnése vagy módosítása

A szerződés határozatlan időre jön létre.

A szerződést bármely fél felmondhatja akár azonnali hatállyal is. Ebben az esetben az Időkép törli a Felhasználó minden személyes adatát valamennyi adatbázisából.

Az Időkép fenntartja a jogot, hogy a szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha felmerül a gyanúja annak, hogy a Felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával sorozatosan helytelen adatokat küld az Időkép rendszerébe vagy magatartása egyebekben sérti a felhasználási feltételeket.

Szolgáltató bármikor jogosult a jelen szerződési feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a Szolgáltatás kezdőoldalán (https://www.idokep.hu/), vagy a regisztrált felhasználók regisztrációkor megadott email címére küldött üzenettel tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

A szerződés egyoldalú felmondása nem befolyásolja az addig a rendszerbe juttatott adatokat, illetve az azokból addig elkészült kimutatásokat; ezeket mind a Felhasználó, mind az Időkép a jövőben is felhasználhatja (kivéve a személyes adatokat).

 

10.    Szerzői jog

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása.

A www.idokep.hu weboldal – így annak technikai megoldásai, minden tartalma, grafikai megjelenése – és maga a Szolgáltatás lényege és elemei szerzői jogi vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja a Szolgáltató. A Weboldal egészének vagy egyes részeinek magáncélú felhasználáson túli valamennyi felhasználása formája kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Felhasználó a regisztrációval hozzájárul és korlátlan nem kizárólagos felhasználást enged az Időkép részére az általa feltöltött tartalmak tekintetében. Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy mivel élvezi a honlap által kínált előnyöket, ezért az általa az Időkép felhasználására engedett tartalommal kapcsolatban ezen előnyökön felül további ellenszolgáltatásra nem tart igényt. A felek a felhasználási engedélyért járó ellenszolgáltatást kölcsönösen arányosnak tekintik.

A honlapon szereplő adatok az Időkép.hu, az Országos Vízjelző Szolgálat, a Magyar Intertoll Zrt., a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, valamint a National Oceanic and Atmospheric Administration szerzői jogi védelme alá esnek.

A vízhőmérséklet adatokat az Országos Vízjelző Szolgálat, a Felső-tiszai hőmérsékleti adatokat a FETIKOVIZIG, az M5-ös és M6-os autópályán elhelyezett szenzorok méréseit az Intertoll, a határon túli repterek méréseit a NOAA írásos engedélyével tesszük közzé.

Az itt megtalálható tartalmakat tilos kereskedelmi forgalomba hozni, pénzért árusítani, vagy bárminemű profitot szerezni belőle. Az ilyen tevékenység észlelése esetén az Időkép automatikusan megindítja a szükséges jogi lépéseket a felhasználóval szemben.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Szigorúan tilos továbbá ezeket a tartalmakat más médiacsatornán közzéteni, valamint bármely tartalmat saját munkaként feltüntetni. A tiltás alól kivételt képeznek az Elvihető tartalmak c. aloldalon szereplő mindenkori képi- illetve egyéb tartalmak, melyet a forrás (www.idokep.hu) pontos és linkként való feltüntetésével, illetve a térképekre kattintással az Időkép nyitólapjára jutásának feltételével lehet elhelyezni más weboldalakon.

 

11.    Felelősség

A Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”). A Szolgáltató a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is –hibamentes működése érdekében minden lehetséges erőfeszítést megtesz. A Szolgáltató ugyan akkor a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákát és ezek következményeit (ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) nem, vagy nem minden esetben tudja kizárni, vagy elhárítani.

A honlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az oldal szerzője semmilyen felelősséget nem vállal az adatok pontatlanságából eredő károkért, vagy az előrejelzés bármely okból történő elmaradásából eredő károkért.

A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal felhasználói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a www.idokep.hu adatainak felhasználásából származó, más honlapon publikált egyéni következtetésekért, előrejelzésekért és a www.idokep.hu adatainak felhasználásán alapuló esetlegesen tévesnek minősülő meteorológiai tárgyú riasztások, valamint figyelmeztetések, vagy ezek elmaradásának következményei miatt.

 

12.    További etikai és technikai feltételek

12.1.       A felhasználói név megválasztása:

Minden regisztrált felhasználó legfeljebb egy, maximum 20 karakter hosszúságú azonosítót (nick) választhat magának, az alább felsoroltakon kívül:

a.) védett név, elnevezés,

b.) kortárs vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve,

c.) más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés,

d.) obszcén vagy trágár kifejezés,

e.) rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, vagy megsértésére alkalmas kifejezés, illetve utalás,

f.) burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés,

g.) az Időkép fórumain már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító.

Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető toldalékot, jelet, vagy kihagyást eszközölni azonosítóján, a már észlelői joggal rendelkező azonosítóját nem tartalmazhatja sem eredeti, sem fordított sorrendben, még kiegészítésekkel sem. Egy regisztrált észlelő csak egy felhasználói nevet használhat. Különösen méltányolható egyéni, vagy közérdeket jelentő esetekben az üzemeltető felkérheti azonosítójuk megkülönböztetésére vagy átnevezésére ebben érintett regisztrált felhasználóit.

Az Időkép a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Ha a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Időképnek. Az Időkép jogosult az ilyen jellegű tartalmak haladéktalan törlésére vagy annak módosítására

Az Időkép előzetes figyelmeztetés nélkül távolíthat el bármely írásos, hangi vagy képi anyagot, illetve tartalmat. ha:

a)     személyes adatot tartalmaz, és a hozzájárulás/engedély bemutatása felhívás ellenére nem történt meg;

b)     ismételt észlelést, hozzászólást vagy képet tartalmaz (duplázás);

c)     a meteorológiai adat nem felel meg a valóságnak (irreális);

d)     tartalma jogszabályt sért;

e)     tartalma másokra nézve sértő vagy provokáló;

f)      a témája nem meteorológiai vonatkozású;

g)     a hozzászólás trágár szöveget tartalmaz;

h)     nem illeszkedik bele az adott oldalrész mondanivalójába;

i)      sérti a jó erkölcs, az etika és etikett írott és íratlan szabályait;

j)      kísérletet tesz az Időkép működésének megzavarására;

k)     a hangulatjelek, vagy értelmetlen karakterek halmozása történik;

l)      már eltávolított adatot, hozzászólást megismétel;

m)   az Időkép, és/vagy azok tevékenységével szembehelyezkedik, ennek nyilvánosan, akár burkolt formában is hangot ad, erre bárkit felhív, vagy bátorít;

n)     az észlelt adatot, vagy hozzászólást, ha azt egy korábban kizárt, észlelői jogosultságától véglegesen megvont szolgáltatja;

o)     tartalma nem meteorológiai témájú honlapot, szervezetet vagy terméket hirdet;

p)     a megjelenített név nem valódi;

q)     a feltöltött kép nem illeszkedik az Időkép témájába, korábban már feltöltésre került (duplázás), rossz minőségű, törvénysértő (más honlapról bemásolt) vagy a fenti moderációs pontok egyikét sérti;

A Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

 

13.    Az ÁSZF felhasználó általi megsértésének lehetséges következményei

Kisebb szabálytalanság esetén, az érintett figyelmeztetésben részesül, amely a regisztráció során megadott e-mail címére kerül kiküldésre. Amennyiben a kiküldött levélre nem történik érdemi reagálás a címzett részéről, akkor az automatikusan a moderációval történő szembehelyezkedésnek minősül.

Az ugyanazon észlelő részéről nagyobb fokú szabálytalanság vagy sorozatos jelleggel elkövetett kisebb szabálytalanság figyelmeztetés nélküli, azonnali észlelői jogosultság felfüggesztést, végső esetben végleges kizárást vonhat maga után.

 

14.    Vis maior

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Időképet érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 30 (harminc) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

 

15.    Vegyes rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egy adott regisztrációt, profilt saját belátása szerint töröljön, az érintett egyidejű értesítésével.

A Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

Szolgáltató és Felhasználó a vitás kérdéseket elsősorban békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen szerződési feltételek nem szabályoznak, a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Szjt., a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos rendelkezései irányadóak.

Az Általános Szerződési Feltételek pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide.

Hatályos 2021.03.17

 

* * *